PRAWO TRANSPORTOWE – PRZEWÓZ RZECZY – SZKODA I UMOWY TRANSPORTOWE

&

Kancelaria Markowski & Michałowski Kancelaria Prawna S.C. specjalizuje się w szczególności w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów w zakresie zleceń transportowych czy transportu międzynarodowego. Długoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw transportowych i spedycyjnych pozwala na rzetelne oraz kompleksowe doradztwo w zakresie odpowiedzialności spedytora oraz szeroko rozumianych przepisów prawa drogowego.

Prześlij nam informacje lub dokumenty celem przeprowadzenia analizy Twojej sprawy. Oferujemy wsparcie w:

 • ANALIZIE PRZEPISÓW PRAWA TRANSPORTOWEGO,
 • USTALENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEWOŹNIKA,
 • SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZEPISAMI TRANSPORTU DROGOWEGO I SZKODAMI TRANSPORTOWYMI,
  transportowej lub publikacją nieistniejącego długu na giełdzie wierzytelności,
   transportowego lub ramowej umowy o współpracę,
    ITD lub decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego (OCP, OCS).

    NAPISZ DO NAS


     

     

    WYBRANE PROJEKTY W ZAKRESIE PRAWA TRANSPORTOWEGO:

    &

    • skuteczne doradztwo w zakresie braku odpowiedzialności przewoźnika za powstałą szkodę na gruncie Konwencji CMR związaną z kradzieżą sprzętu RTV-AGD na kwotę ponad 1.000.000 zł,
    • sporządzenie i wdrożenie strategii ochrony interesów przewoźnika przed nieuczciwymi kontrahentami, którzy podejmowali próby wykorzystania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
    • wielokrotna reprezentacja w sądzie przewoźników w sporze ze spedycją o bezpodstawne potrącenie kar umownych (nieważnych ze względu na treść Prawa przewozowego i Konwencji CMR) z wynagrodzeniem należnym przewoźnikowi,
    • skuteczna reprezentacja przewoźników w sporach z ITD w zakresie nienormatywnego wykonywania przewozów towarów podzielnych,
    • kompleksowy audyt prawny w zakresie dokumentacji pracowniczej i wdrożenie zaleceń audytu.

    UMOWY TRANSPORTOWE i PRZEPISY O TRANSPORCIE DROGOWYM

    &

    Obecnie branża transportowa i spedycyjna w dużym stopniu jest zinternacjonalizowana, a to powoduje problemy z interpretacją przepisów prawa transportowego i prawa przewozowego, wśród właścicieli firm zajmujących się tego typu usługami. Zarówno regulacje krajowego, jak i międzynarodowego prawa przewozowego i prawa transportowego dotyczą szeregu przewoźników oraz pośredników, względem których konieczne jest dokładne ustalenie odpowiedzialności prawnej. W takich sytuacjach nieoceniona jest pomoc Kancelarii, która pomoże w zrozumieniu skomplikowanych stanów prawnych.

     

    Czym są umowy transportowe?

     

    Umowa przewozu mieści się w grupie umów cywilnoprawnych, które wchodzą w skład umów handlowych, a więc takich, w których co najmniej jedna ze stron jest przedsiębiorcą. W umowie przewozowej przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia osób, zwierząt bądź rzeczy, za określonym wynagrodzeniem oraz w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa.

    Umowy transportowe mogą przybrać formę zleceń transportowych, umów przewozu, zleceń spedycyjnych, umów współpracy, umów leasingowych, umów najmu itp.

     

    Doradztwo z zakresu prawa transportowego i przewozowego

     

    Kancelaria zajmuje się doradztwem z zakresu prawa przewozowego i prawa transportowego. Oferujemy kompleksową pomoc prawną dla firm przewozowych, spedycyjnych, operatorów logistycznych oraz kierowców. W obszarze naszego doradztwa znajdują się wszystkie pola działalności przedsiębiorstw z sektora transportowego, a w szczególności:

     

    • Przygotowanie projektów umów transportowych i regulaminów.
    • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności firmy, obejmujące opiniowanie i przygotowanie wewnętrznej dokumentacji przedsiębiorstwa.
    • Pomoc w uzyskaniu potrzebnych licencji i zezwoleń.
    • Reprezentowanie firmy podczas postępowań reklamacyjnych.
    • Doradztwo oraz reprezentowanie firmy w ramach dochodzenia windykacyjnego, nienależytego wykonania umowy transportowej, a także dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
    • Kompleksowym audytem przedsiębiorstwa pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności przepisy o transporcie drogowym.
    • Przygotowaniem formy do wszelkich kontroli, w tym do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowej Inspekcji Pracy.
    • Opiniowaniem i reprezentowaniem firmy w postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez Ubezpieczycieli oraz toczących się przed sądem w związku ze: szkodami w przesyłce, szkodami komunikacyjnymi, szkodami będącymi skutkiem opóźnienia w dostarczeniu przesyłki itp.
    Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190